دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی

   

کمیته اجرائی

کمیته اجرائی اولین همایش ملی سلامت، فقه و حقوق

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت

دکتر حامد رحمانی

دانشگاه آفاق ارومیه

دبیر اجرایی

دکتر محمد حسن جوادی

دانشگاه آفاق ارومیه

دبیر علمی

دکتر سعید شعبانلو

دانشگاه آفاق ارومیه

 

دکتر حجت قلی زاده

دانشگاه آفاق ارومیه

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر عباس مکرم

دانشگاه آفاق ارومیه

کارشناس پژوهش

مهندس مجتبی اسماعیلی

دانشگاه آفاق ارومیه

کارشناس انفورماتیک

مهندس حسین گل صنم لو

دانشگاه آفاق ارومیه

طراح

مهندس پویا بارمان ویسی

دانشگاه آفاق ارومیه